O společnosti

Naše společnost patří mezi dynamicky se rozvíjející firmy s využitím nejmodernějších výrobních technologií. V oboru vstřikování a konečné úpravy plastů se specializujeme především na oblast automobilového průmyslu. Nabízenými službami poskytujeme zákazníkům portfolio služeb od předvýrobní etapy až po finální sériový produkt. Budujeme týmovou strukturu vedení projektů za účasti kvalifikovaných odborníků. Využíváme know-how a synergií v rámci koncernu firem Mürdter

Metody k dosažení našich cílů

  • Od plánování, vývoje až po sériovou výrobu
  • Koncept neustálého zlepšování
  • Požadavky zákazníků plníme spolehlivě
    a v termínu
  • Neustálé vzdělávání a rozšiřování
    kvalifikace zaměstnanců
  • Systém kvality dodržujeme a aktualizujeme

Vyloučení odpovědnosti

Tyto webové stránky byly sestaveny s maximální péčí. Nicméně společnosti Mürdter Dvořák, lisovna, spol. s r.o. a Mürdter Dvořák, nástrojárna, spol. s r.o. nemohou zaručit bezchybnost a přesnost obsažených informací. Z tohoto důvodu vylučujeme jakoukoliv odpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo z používání této webové stránky, pokud zákon nestanoví jinak. Vyhrazujeme si právo na změnu informací na tomto serveru bez předchozího upozornění. Všechny texty, grafika a nabídky jsou nezávazné. Používáním této webové stránky není uzavřen žádný smluvní vztah mezi uživatelem a vydavatelem.

Copyright

Společnosti si vyhrazují všechna práva k obsahu na těchto stránkách. Texty, obrázky, grafika, zvuk, animace a videa, jakož i jejich uspořádání na webové stránce jsou chráněny autorskými právy a dalšími ochrannými zákony. Bez výslovného svolení nesmí být obsah těchto stránek kopírován, distribuován, upravován nebo zpřístupněn třetím stranám. Webová stránka může také obsahovat informace, které podléhají autorským právům třetích stran.

Licence

Duševní vlastnictví obsažené na webových stránkách, jako jsou patenty, ochranné známky a autorská práva, je chráněno. Tato webová stránka neposkytuje licenci k užívání duševního vlastnictví společností Mürdter Dvořák, lisovna, spol. s r.o. a Mürdter Dvořák, nástrojárna, spol. s r.o. nebo třetích osob.

Odkazy

Navzdory pečlivé kontrole obsahu nepřebírají společnosti Mürdter Dvořák, lisovna, spol. s r.o. a Mürdter Dvořák, nástrojárna, spol. s r.o. žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Zodpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.

Ochrana dat

Společnosti Mürdter Dvořák lisovna, spol. s r.o. a Mürdter Dvořák, nástrojárna, spol. s r.o. těší Vaše návštěva této webové stránky a Váš zájem o naše produkty a služby.Ujišťujeme Vás, že s Vašimi daty bude zacházeno důvěrně v souladu s platnými předpisy o ochraně dat. Na této webové stránce nebudou shromažďovány žádné osobní údaje.,

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Můžete navštívit naše webové stránky bez poskytnutí osobních údajů. Osobní údaje se shromažďují, pouze pokud nás dobrovolně informujete. Vaše údaje použijeme bez vašeho konkrétního souhlasu pouze za účelem, pro který jste nám údaje poskytli. Pokud údaje, které jste poskytli, již nebudou dále potřebné, budou tyto údaje zablokovány pro další použití a smazány v souladu s ustanoveními o daních a obchodním právu, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů.

Zrušení souhlasu se zpracováním dat

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Současný souhlas můžete kdykoli zrušit. K tomu nám stačí neformální zpráva e-mailem. Zákonnost zpracování údajů provedená do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna.

Informace, blokování, odstranění

Máte právo na bezplatné informace o Vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, a v případě potřeby o opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Další informace o osobních údajích vám poskytne náš zmocněnec pro ochranu údajů nebo využijte emailovou adresu ochranadat@muerdter.cz

Právo na přenositelnost dat

Máte právo mít data, která zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, sama nebo třetí stranou ve standardním, strojově čitelném formátu. Požádáte-li o přímý přenos dat na jinou zodpovědnou osobu, bude to možné jen tehdy, pokud je to technicky možné.

Vymazání

Vymazání uložených osobních údajů se uskuteční, pokud odvoláte souhlas s uložením, pokud již nejsou nezbytně potřebné k účelu, za kterým byly uloženy, nebo pokud je jejich uložení nepřípustné z jiných právních důvodů.

Zmocněnec pro ochranu dat

Pro naše společnosti jsme jmenovali zmocněnce ochrany dat. Kontaktní adresa: ochranadat@muerdter.cz

 

 

 

 

 

 


 

 

Úvodní strana

temp